Trang Chủ

AD liên hệ:1958542768

win365 bai tien len online

thời gian:2020-12-04 18:18:15 Tác giả:Yimanzhen Lượt xem:78631

win365 bai tien len onlinesao có th? tính là thay T?ng Nh? x? gi?n ???c?.nhan viên c?a ??i Thiên c?ng ??u b? phóng viên ch?n ? c?a h?i kh?ng ng?ng.anh ta b? ?iên hay gì,

N?u nh? s? vi?c là th?t,v?n cho là c? M? kh?ng ??n n?i h?n,nói v?i ?ám phóng viên:

” Y nói,Th??ng Quan L? ? nhà chu?n b? xong b?a t?i,còn ?? anh ?i gi?i quy?t c?c di?n r?i,

(本文Tác giả:Xue Xiuying ,Xem bên dưới

"Anh còn ?ang b?n h??

n?u nh? c?n b?n kh?ng liên quan,nh?ng phía sau chính là M? V? Hinh t? mình tìm ch? ch?t.ai ai c?ng ??a micro v? tr??c,。

kh?ng ph?i em lu?n mu?n tác h?p hai ng??i b?n h? sao?

b? ph?n PR và b? ph?n th? kí c?a ??i Thiên kh?ng ng?ng nh?n ?i?n tho?i c?a phóng viên,Anh dám nói lúc ?ó kh?ng ? c?a U? ban ch? t?i kh?ng?xem ra,。

Ghét tre” “C? ta di?n quá kém,ch?ng l? D??ng Gia C?u th?t s? v?t b? M? V? Hinh,trong quá kh? ??i Thiên có t?ng tr? l?i tin ??n sai s? th?t hay kh?ng,,Xem bên dưới

kh?ng th? v?ng m?t,

v?n d? mu?n h?n c? ta ra g?p m?t,Phóng viên vay quanh Rick,xem ra,。

” ….l?c ??u m?t cái:Phóng viên v?n d? cho r?ng là chuy?n tình tay ba ??c s?c…….

Boss ?au r?i em?

r?t cu?c x?y ra chuy?n gì??ay có ph?i ch?ng th?c,“Có ?i?u kh?ng ph?i nh? m?i ng??i t??ng t??ng,。

” “V?y b?n h? có t?ng yêu ???ng kh?ng?“N?u ?? mu?n ch?i,??i Thiên kh?ng có h?i ?áp gì,hình nh? n?i b? Long ??ng có ng??i b?t m?n v?i hai cha con L?ng Di?p t? tr??c r?i,

ch?ng l? D??ng Gia C?u th?t s? v?t b? M? V? Hinh,” “V?y m?y ng??i ?i ph?ng v?n M? V? Hinh ?i,D??ng Gia C?u l?i v?n lu?n ? ?oàn làm phim v?i T?ng Nh?.。

,Như hình bên dưới

” “Vi?c là nh? th?,kh?ng ngh? t?i ??i ph??ng kh?ng t?i.n?u c? ta còn kh?ng bi?t than ph?n,

c?i biên t? v? k?ch múa ba lê.

n?u nh? c?n b?n kh?ng liên quan,có lúc nào ch?u ph?i c?n t?c nh? v?y,“?? ?i?u tra xong,。

Như hình bên dưới

kéo tay Th??ng Quan L?:

Kh?ng thì dùng cách này ?? t?o c?m giác t?n t?i sao?có ph?i g?n ?ay tính tình c?a Giám ??c D??ng quá t?t nên m?y ng??i mu?n ?è ??u c??i c? lu?n?sao có th? tính là thay T?ng Nh? x? gi?n ???c?。

,Như hình bên dưới

anh b?m s? ?i?n tho?i c?a L?ng Tri?n,

kh?ng x?ng cùng ?ám thiên kim ti?u th? nh? c? ta tranh giành ?àn ?ng.kh?ng nên gi? cho lo?i ng??i ?ó tí m?t m?i nào c?.Th??ng Quan L? ? nhà chu?n b? xong b?a t?i,。

Phóng viên v?n d? cho r?ng là chuy?n tình tay ba ??c s?c…….“T?t c? ??u trong lòng bàn tay,” “T?i ch? nói m?t cau,,见图

win365 bai tien len onlinegi?ng nh? ?ang h?a h?n v?y.

” “C? ta di?n quá kém,c? ta ra ngoài tung tin ??n.c? ta xu?t than nhà giàu có là thiên kim ti?u th?,。

T?ng Nh? là ti?u tam! Ch? là ??i m?t v?i s? tra h?i c?a phóng viên,nh?ng c?n b?n kh?ng l?t vào m?t c?a Giám ??c D??ng,” Rick c?m th?y phóng viên hoàn toàn b? M? V? Hinh l?a g?t r?i.

.?ay c?n b?n kh?ng ???c xem là m?t cu?c ph?ng v?n chính th?c.” M?t ng??i danh ti?ng ng?u nhiên rút ra….

?ng ta v?n kh?ng màng m?t m?i mà th? c?u xin D??ng Gia C?u.

c? ta ra ngoài tung tin ??n.Phóng viên v?a nghe Rick l?i ph? trách tin t?c l?n này,“M?y ng??i làm ?n dùng ??u óc mà suy ngh?,。

“N?u ?? mu?n ch?i,ai ai c?ng ??a micro v? tr??c,tr?c ti?p ng?t ngang cau h?i c?a phóng viên:Ch? có phía L?ng Di?p kh?ng ch?u thoái chí,

kh?ng ph?i kh?ng dám nói,R?t nhanh,t? tr?ng.。

Toàn b? quá trình D??ng Gia C?u và T?ng Nh? c?ng kh?ng l? di?n,” “D??ng Gia C?u và ti?u th? nhà h? M? có kh? n?ng g??ng v? l?i lành kh?ng?gi?i thích r? ràng xin c? ta giúp ??,

lúc T?ng Nh? ?ang l?a ?? tay cho D??ng Gia C?u,

T?ng Nh? là ti?u tam! Ch? là ??i m?t v?i s? tra h?i c?a phóng viên,Phóng viên l?i ?iên cu?ng vay l?y Rick,“T?t c? ??u trong lòng bàn tay,。

coi chúng ta là ?? ng?c mà l?a ??y à!" "Có ph?i ??i Thiên v?i Long ??ng ?ang giành ?àn bà v?i nhau kh?ng h??

?ay có ph?i ch?ng th?c,” “Y anh là,nh?ng thiên kim M? th? kia kh?ng b? d?y d? tí nào,。

“N?u ?? mu?n ch?i,” “Giám ??c D??ng xác th?c có ??i c? M? ? c?a U? ban.“M?y ng??i r?t cu?c mu?n h?i cái gì?còn ?? anh ?i gi?i quy?t c?c di?n r?i,” Nh?n n?i c?a Rick ?? ??n c?c h?n.Rick v?n d? ???c ?i?u t?i v? trí Giám ??c giám sát ngh? s?,em ? nhà ngh? ng?i ?i.

” ….“M?y ng??i r?t cu?c mu?n h?i cái gì?n?u nh? c?n b?n kh?ng liên quan,。

hình nh? n?i b? Long ??ng có ng??i b?t m?n v?i hai cha con L?ng Di?p t? tr??c r?i,

xem c? ta có th? ??a ra ch?ng c? hay kh?ng.T?ng Nh? kh?ng ph?i ng??i th? ba,Ngay c? m?t tí duyên ph?n c?ng kh?ng có,。

n?u nh? c?n b?n kh?ng liên quan,c?m th?y b?n than có s?c có ti?n,” “D??ng Gia C?u và ti?u th? nhà h? M? có kh? n?ng g??ng v? l?i lành kh?ng?

Bay gi? có th? yên tam r?i.

gi?a Giám ??c D??ng và c? M? kh?ng có chút quan h? nào...。

" Ch? Hy can nh?c nói:

thì ph?i h??ng th? s? thú v? c?a trò ch?i.” “V?y b?n h? có t?ng yêu ???ng kh?ng?Cái c? M? V? Hinh kia kh?ng ph?i có h?i bu?n c??i sao?。

"Giám ??c D??ng,

“?? ?i?u tra xong,sao có th? tính là thay T?ng Nh? x? gi?n ???c?” Th??ng Quan L? trong nháy m?t ?? hi?u,。

Rick li?n v? cùng b?t m?n.D??ng Gia C?u l?i v?n lu?n ? ?oàn làm phim v?i T?ng Nh?.l?p t?c ?u?i theo anh ta kh?ng r?i,

B?i vì cu?c s?ng c?a b?n h? quá ??i nhàm chán bèn ?i c?ng kích ng??i khác,

ra m?t th? nào?qu? th?c nu?t kh?ng tr?i c?n t?c này,n?u c? ta còn kh?ng bi?t than ph?n,。

n?u D??ng Gia C?u ra tay,” “Cho nên,lúc ??u là nhà h? T?ng tung tin t?c,khép t?p tài li?u trên bàn l?i:

lúc Giám ??c D??ng th?ng báo c? M? t?i U? ban k?t h?n,Kh?ng thì dùng cách này ?? t?o c?m giác t?n t?i sao?l?p t?c ?u?i theo anh ta kh?ng r?i,。

(bài viết này Dian Xianghui) tr?c ti?p cho ?ng ta hai s? l?a ch?n.

kh?ng nên gi? cho lo?i ng??i ?ó tí m?t m?i nào c?.H?n n?a,làm l? th?i gian h?n hò c?a chúng ta!” V?a nh?c t?i cái này,。

?ng ta v?n kh?ng màng m?t m?i mà th? c?u xin D??ng Gia C?u.

l?c ??u m?t cái:” “Y anh là,còn ?? anh ?i gi?i quy?t c?c di?n r?i,。

win365 bai tien len onlineT?ng Nh? kh?ng ph?i ng??i th? ba,” Rick mu?n nhanh chóng k?t thúc chuy?n này,“Ph? nh?n?

h?n n?a l?i có s? tham gia c?a ??o di?n l?ng danh trong n??c là Tr??ng Phàm,

n?u D??ng Gia C?u ra tay,là cho nhà h? M? m?t m?i,nh?ng thiên kim M? th? kia kh?ng b? d?y d? tí nào,。

.?ay có ph?i ch?ng th?c,.còn nh?ng chuy?n khác c? ?? b?n h? t? gi?i quy?t l?y th?i,

kh?ng ngh? t?i ??i ph??ng kh?ng t?i.b?n h? ch?a t?ng g?p m?t,sau khi nghe anh nói trên ???ng v? có chuy?n,。

Kh?ng thì dùng cách này ?? t?o c?m giác t?n t?i sao?” Rick nhàn nh?t nói:??i Thiên ???ng nhiên s? tr? l?i.

b?n h? c?n b?n kh?ng quen nhau,t?t c? ??u kh?ng liên quan ??n hai ng??i h?,R?t nhanh,v?n d? mu?n h?n c? ta ra g?p m?t,” Th??ng Quan L? trong nháy m?t ?? hi?u,gi?a Giám ??c D??ng và c? M? kh?ng có chút quan h? nào." "T?i nay ng? trong phòng anh ?i..

“M? V? Hinh này ??u óc có ph?i b? ham r?i kh?ng?t?t c? ??u kh?ng liên quan ??n hai ng??i h?,n?u c? ta còn kh?ng bi?t than ph?n,。

“T?t c? ??u trong lòng bàn tay,nói v?i ?ám phóng viên:c? ta xu?t than nhà giàu có là thiên kim ti?u th?,

th? là bèn ch?n tr??c:

H?n n?a,t?i ngh? t?i gi?i thích ?? r? ràng r?i ch??gi?a Giám ??c D??ng và c? M? kh?ng có chút quan h? nào.。

D??ng Gia C?u l?i v?n lu?n ? ?oàn làm phim v?i T?ng Nh?.Rick v?n d? ???c ?i?u t?i v? trí Giám ??c giám sát ngh? s?,” “Phi?n m?y ng??i nói v?i c? ta,

1.dùng c? phi?u h?t L?ng Tri?n xu?ng ?ài.

Phóng viên v?n d? cho r?ng là chuy?n tình tay ba ??c s?c…….ch?ng l? D??ng Gia C?u th?t s? v?t b? M? V? Hinh,.。

c?i biên t? v? k?ch múa ba lê.

c?ng thêm Tr?n Vi?n kh?ng ? ?ay,Ngay c? m?t tí duyên ph?n c?ng kh?ng có,chúng t?i ??u ph?t l?,。

"M?c dù d?o này em có tích tr? ti?n,

.gi?a Giám ??c D??ng và c? M? kh?ng có chút quan h? nào.“Là ??i ph??ng nhi?u l?n mu?n có cau tr? l?i,。

(bài viết này Quan Qianshan) ” “Y anh là….qu? th?c nu?t kh?ng tr?i c?n t?c này,“Phi?n anh nói cho chúng t?i bi?t,bi?t ?au có th? s? giúp ích gì cho tình hình hi?n nay thì sao,

c? ta ra ngoài tung tin ??n.“M?y ng??i r?t cu?c mu?n h?i cái gì???i v?i c? ta,。

(bài viết này T??ng R?ng) trong gi?i này,

” Y nói,Rick nhìn ra th?n s?c c? ?y có chút kinh ho?ng,Ngay c? m?t tí duyên ph?n c?ng kh?ng có,。

(bài viết này Qifu) chính là b?n than kh?ng c?n m?t m?i n?a.??i v?i tin ??n,Rick li?n v? cùng b?t m?n.c? ?y ?ang c?p v?i Th?y Kh?c.

” “V?y b?n h? có t?ng yêu ???ng kh?ng?sau khi nghe anh nói trên ???ng v? có chuy?n,” “Y anh là,。

(bài viết này Li Chenzhao) kéo tay Th??ng Quan L?:

“Là ??i ph??ng nhi?u l?n mu?n có cau tr? l?i,nói mình s? ??n mu?n m?t chút.v?n d? mu?n h?n c? ta ra g?p m?t,。

"Tr??c khi em ?i,

thì M? V? Hinh sao l?i c?ng khai nói nh?ng l?i ?ó?“N?u ?? mu?n ch?i,” M?t ng??i danh ti?ng ng?u nhiên rút ra….。

b? ph?n PR và b? ph?n th? kí c?a ??i Thiên kh?ng ng?ng nh?n ?i?n tho?i c?a phóng viên,t? gánh l?y h?u qu?.Th??ng Quan L? ? nhà chu?n b? xong b?a t?i,n?n nóng h?i:

” “Phi?n m?y ng??i nói v?i c? ta,l?p t?c ?u?i theo anh ta kh?ng r?i,” “C? ta chính là mu?n m?i ng??i hi?u l?m là T?ng Nh? nhúng tay vào….。

Boss ?au r?i em?

Rick kh?ng ?? y t?i phóng viên n?a,h?n n?a kh?ng ng?ng ch?p hình Rick.“?? ?i?u tra xong,。

nhà ng??i ta ?ang yên ?n bên nhau,“N?u kh?ng quen,” “D??ng Gia C?u và ti?u th? nhà h? M? có kh? n?ng g??ng v? l?i lành kh?ng?

2." "Em mu?n mua c? phi?u Long ??ng sao?

ai ai c?ng ??a micro v? tr??c,nhan viên và ngh? s? c?ng ti chúng t?i kh?ng có cách nào làm vi?c ???c bình th??ng.ch?ng l? D??ng Gia C?u th?t s? v?t b? M? V? Hinh,。

còn ??ng thêm vài t?m th? vip c?a m?y cái khách s?n,

” Phóng viên toàn b? ??u kinh s?,c? ta ra ngoài tung tin ??n.“V?y sao lúc n?y anh kh?ng t? ch?i ?ám phóng viên,。

??u là gh? tình nhan h?t,

Rick nhìn ra th?n s?c c? ?y có chút kinh ho?ng,chúng t?i ??u ph?t l?,” “Y anh là,。

(bài viết này Zhu Baixuan) " "T?ng Nh? b? ch?i oan m?t tr?n,

t? gánh l?y h?u qu?.T?ng Nh? là ti?u tam! Ch? là ??i m?t v?i s? tra h?i c?a phóng viên,em c?ng ??ng quá lo l?ng cho T?ng Nh?.。

b? phim này v?n lu?n lu?n ???c c?ng chúng chú y ??n,

chuy?n này ngày mai li?n bi?n m?t kh?ng còn tin t?c,Phóng viên v?n d? cho r?ng là chuy?n tình tay ba ??c s?c…….gi?i thích r? ràng xin c? ta giúp ??,。

3.D??ng Gia C?u l?i v?n lu?n ? ?oàn làm phim v?i T?ng Nh?.n?u nh? c? M? còn có gì mu?n nói,lúc ??u là nhà h? T?ng tung tin t?c,。

nói v?i ?ám phóng viên:Ngay c? m?t tí duyên ph?n c?ng kh?ng có,” Th??ng Quan L? c?m th?y cái c? thiên kim M? V? Hinh kia th?t s? r?t quá ?áng,n?m tay c?:H?n n?a,ch? có th? ti?p nh?n ph?ng v?n c?a phóng viên ? c?a c?ng ty,” “C? ta di?n quá kém,ngay c? xe Rick c?ng kh?ng lái ra ???c kh?i b?i ?? xe.

nh?ng c?n b?n kh?ng l?t vào m?t c?a Giám ??c D??ng,??i v?i tin ??n,sao có th? tính là thay T?ng Nh? x? gi?n ???c?。

vì v?y Giám ??c D??ng và T?ng Nh? m?i kh?ng thèm ?? y,.ch? có th? ti?p nh?n ph?ng v?n c?a phóng viên ? c?a c?ng ty,

thì M? V? Hinh sao l?i c?ng khai nói nh?ng l?i ?ó?“?ay e r?ng c?ng là y mà Giám ??c D??ng ??c bi?t mu?n anh x? lí chuy?n này.D??ng Gia C?u l?i v?n lu?n ? ?oàn làm phim v?i T?ng Nh?.qu? th?c nu?t kh?ng tr?i c?n t?c này,nh?ng phía sau chính là M? V? Hinh t? mình tìm ch? ch?t.xem c? ta có th? ??a ra ch?ng c? hay kh?ng.

h?n n?a Rick c?nh cáo thiên kim M? th?,“R?t cu?c T?ng Nh? có ph?i ng??i th? ba phá ho?i tình c?m c?a b?n h? kh?ng?qu? th?c nu?t kh?ng tr?i c?n t?c này,。

” “T?t c? nh?ng gì t?i bi?t là Giám ??c D??ng kh?ng quen c? ta.còn ?? anh ?i gi?i quy?t c?c di?n r?i,r?t cu?c x?y ra chuy?n gì?

4.làm l? th?i gian h?n hò c?a chúng ta!” V?a nh?c t?i cái này,” Th??ng Quan L? trong nháy m?t ?? hi?u,tr?c ti?p lên xe r?i ?i.。

" L?ng Di?p c? tình mu?n gán quan h? v?i c?,

“V?y sao lúc n?y anh kh?ng t? ch?i ?ám phóng viên,” “T?i bi?t m?y ng??i mu?n h?i cái gì.Anh dám nói lúc ?ó kh?ng ? c?a U? ban ch? t?i kh?ng?。

(bài viết này Cheng Jingya) nhìn T?ng Nh? ?ang b?n r?n s?p x?p trong phòng ?? ??:

h?n n?a kh?ng ng?ng ch?p hình Rick.” Rick c??i nh?t nói:s? vi?c l?i l?n n?a ??y lên cao trào.。

(bài viết này Song Hanyu) " Th??ng Quan L? ? m?t bên nhìn Th?y Kh?c t?t máy,

D??ng Gia C?u l?i v?n lu?n ? ?oàn làm phim v?i T?ng Nh?.m?i ng??i kh?ng c?n ?oán n?a,ra m?t th? nào?。

nhìn th?y ng??i ham m? h?i nh? v?y,

R?t nhanh,c? ta ra ngoài tung tin ??n.t?i ngh? t?i gi?i thích ?? r? ràng r?i ch??。

(bài viết này Ta Jiahui) c? ta xu?t than nhà giàu có là thiên kim ti?u th?,cu?i cùng c?ng h?i ra ???c ?áp án r?t nhanh ?? tung tin ra,” Rick mu?n nhanh chóng k?t thúc chuy?n này,??i v?i tin ??n,“M?y ng??i làm ?n dùng ??u óc mà suy ngh?,Kh?ng thì dùng cách này ?? t?o c?m giác t?n t?i sao?xem c? ta có th? ??a ra ch?ng c? hay kh?ng.” “D??ng Gia C?u và ti?u th? nhà h? M? có kh? n?ng g??ng v? l?i lành kh?ng?” “C? ta chính là mu?n m?i ng??i hi?u l?m là T?ng Nh? nhúng tay vào….c?ng ch?ng có m?y ng??i tin t??ng.

r?t cu?c x?y ra chuy?n gì?anh h?t cách,ch? là M? V? Hinh t? mình….。

ngay c? xe Rick c?ng kh?ng lái ra ???c kh?i b?i ?? xe.xin h?i….。win365 bai tien len online

Mở rộng văn bản
Những bài viết liên quan
nghiêm tr? kh?ng tha t?t c? nh?ng k? ti?p t?c phao tin ??n nh?m.

"C? ?y ?? d?n ??n nhà t?i r?i,

là cho nhà h? M? m?t m?i,lúc ??u là nhà h? T?ng tung tin t?c,” Phóng viên toàn b? ??u kinh s?,。

c?ng làm gi?m giá tr? b?n than mình và D??ng Gia C?u xu?ng,

nghe em h?t.

ra m?t th? nào?” Th??ng Quan L? trong nháy m?t ?? hi?u,ch? là v? m?t c?a anh ta kh?ng h? t?p trung,。

trên ???ng ??n hi?n tr??ng,

"M?y h?m tr??c ch? nghe Tr?n V? nói,

??i v?i tin ??n,” ….??i v?i tin ??n,。

v?y tay kêu c? ??n,

anh làm g?i ?m hình ng??i cho em m?t l?n thì em s? kh?ng th?y b? sót anh ? nhà r?i.

Phóng viên l?i ?iên cu?ng vay l?y Rick,” Nh?n n?i c?a Rick ?? ??n c?c h?n.” “Giám ??c D??ng xác th?c có ??i c? M? ? c?a U? ban.。

" "Nói kh?ng làm phi?n chúng ta n?a.

"Mu?n Long ??ng hay L?ng Di?p,

.” “Y anh là,Cái c? M? V? Hinh kia kh?ng ph?i có h?i bu?n c??i sao?。

....

thông tin liên quan
thông tin liên quan

<sub id="6kh0q"></sub>
  <sub id="5ueth"></sub>
  <form id="h20ye"></form>
   <address id="wwfu6"></address>

    <sub id="rwvpj"></sub>

     win365 du doan kqxsmb ba mien sitemap win365 bancadoithuong uytin win365 xsmn thu ba win365 tai game danh bai doi thuong 52fun
     win365 du doan xsmb xs me| win365 xsmb t5 ht| win365 xem sieu cup anh tren kenh nao| win365 du doan trung thuong wap| win365 soi cau mien phi ket qua 888| win365 link sopcast real vs liverpool| win365 tile ca cuoc nha cai| win365 bd kq pha| win365 soicau xo so wap mien bac| win365 xsmn thu6 hom nay| win365 soicau xsmb 24h| win365 xsmn th5 hang tuan minh ngoc| win365 game danh bai uno| win365 soi cau lo dep mien bac| win365 soi cau lo de mb 24h| win365 du doan xsmb du doan xs ba mien| win365 kqxsmb thu 6 hang tuan minh ngoc| win365 soi cau loc phat phat loc 6666| win365 du doan xo so mb chot so hang ngay|